Press serviceDay planTatarstan President Rustam Minnikhanov is visiting the N.G. Zhiganov Kazan State Conservatory.

Photoreport

Share |